voorwaarden
buurman & de rooij

tijd

voor jezelf

voorwaarden therapie retraite op Terschelling

ALGEMENE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE 5 DAAGSE THERAPIE RETRAITE OP TERSCHELLING

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten door buurman&derooij aan deelnemers van de therapie retraite, voor zover deze niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • buurman&derooij is een onderdeel van Praktijk Maaike Buurman

2. Deelname

 • Inschrijven kan via email of telefonisch. Je ontvangt van buurman&derooij een intakeformulier. Na inzending van het door jou volledig ingevulde intakeformulier ontvang je een factuur. Hierbij ingesloten het volledige programma van de therapie retraite, eventuele benodigdheden, de reis- en locatiegegevens.
 • Je ontvangt een deelnemersoverzicht met contactgegevens om deelnemers de gelegenheid te geven samen te reizen. (alleen met je toestemming natuurlijk) Bij individuele retraites is dit natuurlijk niet van toepassing.

3. Betaling

 • Deelname aan de therapie retraite is definitief als de factuur is voldaan en je een bevestiging van geldigheid per email hebt ontvangen.
 • Het bedrag voor deelname dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer NL41TRIO0390523143  t.n.v. M.C. Buurman te West Terschelling.
 • De optionele activiteiten zijn voor eigen rekening, we adviseren en boeken deze kosteloos voor je.
 • De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de therapie retraite te hebben plaats gevonden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft buurman&derooij het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
 • buurman&derooij behoudt het recht om zonder opgaaf van reden personen van deelname aan de therapie retraite uit te sluiten.

4. Tarieven

 • De tarieven voor de therapie retraite zijn all-in arrangementsprijzen zoals omschreven en genoemd op de website van therapieretraite.nl.
 • Alle bedragen zijn per persoon en inclusief BTW voor particulieren.
 • Voor bedrijven en ZZP zijn alle bedragen exclusief 21% BTW.

5. Annulering en restitutie

 • De therapie retraite heeft maximaal 4 deelnemers.
 • buurman&derooij heeft het recht de therapie retraite te annuleren of te verzetten indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de therapeut of overmacht. In geval van annulering door buurman&derooij heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, wat buurman&derooij binnen 5 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie noch schadevergoeding.
 • Indien buurman&derooij, om moverende redenen, de therapie retraite moet  staken na aanvang, heeft deelnemer recht op restitutie. buurman&derooij zal binnen 5 werkdagen de som van het niet uitgevoerde programma overmaken.
 • Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

–  bij annulering tot 30 dagen vóór de vertrekdag: geen kosten

–  bij annulering tot 14 dagen : 50% van de arrangementssom;

–  bij annulering tot de vertrekdag : 90% van de arrangementssom;

–  bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige arrangementssom.

 • Er vindt geen restitutie plaats bij het voortijdig verlaten van de therapie retraite of het missen van een programma onderdeel.

6. Huisregels

 • Onze locaties zijn rookvrij en alcohol- en drugsgebruik is tijdens de retraite niet toegestaan.
 • De therapie retraite is toegankelijk en maakt geen onderscheid naar ras, religie, opvattingen of fase in zijn of haar (spirituele) processen. Respect voor elkaar is dan ook de belangrijkste kernwaarde. Ook verplicht naar elkaar is geheimhouding voor vertrouwelijk verkregen informatie.
 • buurman&derooij heeft haar locaties met zorg gekozen. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of buurman&derooij niet opvolgen, kunnen uit de therapie retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie.

7. Aansprakelijkheid

 • buurman&derooij zal de overeenkomst conform de gedragscode van NBVH, naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Deelname aan de therapie retraite is geheel op eigen risico. buurman&derooij is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen behoudens de beroepsaansprakelijkheden zoals bij NBVH, SCAG, RBCZ of verzekering omschreven.
 • Eventuele aansprakelijkheid van buurman&derooij is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van buurman&derooij wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij buurman&derooij meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

8. Verzekering

 • buurman&derooij adviseert je een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor enig letsel en/of schade aan eigendommen of overige zaken. buurman&derooij en/of de locatiebeheerder kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.

9. Rechten en plichten

 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist. Een kopie van deze toestemming ontvangt buurman&derooij voorafgaand de geboekte therapie retraite.
 • Het gebruik van beeld- en/of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film) is gedurende de therapie retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van buurman&derooij.
 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 • Klachten van de deelnemer over de therapie retraite worden door buurman&derooij vof behandeld en afgehandeld volgens de gedragscode van NBVH en de SCAG.
 • Op elke overeenkomst van de therapie retraite is het Nederlandse recht van toepassing.

Maaike Buurman is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH. De kosten van de therapie kun je geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen afhankelijk van de voorwaarden van je zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden binnen je (aanvullende) polis.

Let wel: de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Houd er ook rekening mee dat collectief afgesloten polissen anders kunnen uitbetalen dan particulier afgesloten polissen. De factuur krijg je voor aanvang van de therapie retraite op Terschelling toegezonden, waarna je deze ter declaratie kunt aanbieden bij de zorgverzekeraar.

buurman&derooij therapieretraite

Een retraite is een unieke gelegenheid om de beslommeringen van het dagelijkse leven achter je te laten: geen haast, stress en lawaai. Het biedt de mogelijkheid om stil te staan bij het moment en gewaar te worden van jezelf, van anderen en de omgeving. Dan wordt zichtbaar welke uitdagingen, valkuilen en reactiepatronen het dagelijkse leven beheersen.

volg ons ook op

facebook
twitter
LinkedIn

 © 2019 buurman & de rooij vof powered by one.com